سید محمد وهاب نازاریان

سید محمد وهاب نازاریان

سید محمد وهاب نازاریان، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه سیاست و تمدن ایرانی می باشد. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی با گرایش جامعه‌شناسی سیاسی در دانشگاه علامه طباطبائی است.  حوزه مطالعاتی نامبرده روندهای فکری در خاورمیانه می باشد.

آقای نازاریان مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- « ناسیونالیسم از منظر شهروندی در عصر پهلوی اول؛ با تأکید بر قومیت‌ها»، دوفصلنامه علمی‌پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی، سال پنجم، شماره اول، بهار1393.

- « درآمدی بر رابطۀ زندگی روزمره و سیاست در ایران؛ نمونه‌پژوهی جنگ شهرها»، فصلنامۀ پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال هفتم، شمارۀ25، تابستان1397 (پیاپی 55).

- « مطبوعات در ایران از آغاز تا ظهور پهلوی اول؛ از صورتی درباری تا آگاهی دوگانه»، فصلنامۀ جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال اول، شماره چهارم، زمستان1397.

- « منازعۀ سیاسی و زندگی روزمره در ایران پس از انقلاب اسلامی؛ از 22بهمن1357 تا 30خرداد1360»، فصلنامۀ پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شمارۀ چهاردهم، پاییز1399.

- « زندگی روزمره و مشروعیت سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی؛ از 22بهمن1357 تا 2خرداد1376»، فصلنامۀ پژوهش‌های راهبردی سیاست، دوره 10، شماره 36، بهار 1400.