مهرداد  محمدی

مهرداد محمدی

مهرداد محمدی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه روندها و جریان‌های فکری در خاورمیانه  می باشد. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی در دانشگاه مازندران است. حوزه مطالعاتی نامبرده رسانه، فناوری حکمرانی و مسائل خاورمیانه می باشد.

وی مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.