طاهر حیدرزاده

طاهر حیدرزاده

طاهر حیدرزاده، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه  نفت، گاز و انرژی های نو می باشد. وی دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است. حوزه پژوهشی نامبرده مسائل انرژی و سیاست خارجی ترکیه است.

وی کتاب و مقالات متعددی در این زمینه منتشر نموده که به شرح زیر می باشد:

- کتاب: « بررسی حقوقی افزایش پدیده ریزگردها در ایران و کشورهای همسایه»؛ « تاثیر عفو و گذشت نسبت به حدود در فقه امامیه و حقوق ایران»؛

- مقالات:

- « بررسی حقوقی افزایش پدیده ریزگردها در ایران و کشورهای همسایه با تاکید بر کشور عراق»، فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی؛

- «تبیین وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل»، فصلنامه سیاست جهانی، علمی- پژوهشی، ISC

-     The Role of China in Iran National Security Strategy, Journal UMP Social Sciences and Technology Management,Universiti Malaysia PAHANG ISSN:1985-8957

- Impact of Islamic Republic of Iran’s Middle East Policy On Middle East Zone Security With Emphasis Item On Iraq After Saddamn/ INTERNATIONAL BLIND PEER REVIEWED JOURNAL MAGNT RESEARCH REPORT ISSN 1444-8939