زبیده نبی قدس

زبیده نبی قدس

زبیده نبی قدس دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی و عضو گروه مطالعات افغانستان و پاکستان (افپاک) است. حوزه مطالعاتی خانم قدس افپاک و مسائل قفقاز است.

نامبرده مقالاتی در این زمینه در نوبت چاپ دارد.