مسلم حقی

مسلم حقی

مسلم حقی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه  بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه  می باشد. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته روابط بین­ الملل دانشگاه آزاد اسلامی تبریز است. حوزه مطالعاتی وی مسائل استراتژیک خاورمیانه و تروریسم نوین است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

مقالات «تاثیر بحران هویت در عراق (پساصدام) بر جهت­گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران »؛ (فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، شماره 17، زمستان 1399)، «تاثیر واکنش­های اصلاحی گفتار (ریکست و پرامپت) بر روی تلفظ انگلیسی»؛ (چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش­هاي كاربردي مطالعات زبان، تهران، پائیز 1395)

«دکترین "اول آمریکا" دونالد ترامپ، استراتژی تجدیدنظرطلبانه فرا حزبی»؛ (فصلنامه مطالعات منافع ملی، سال اول، شماره دوم، زمستان 1394).

mhaggi@yahoo.com


تعداد 1

ترجمان استراتژیک

«شاخص جهانی تروریسم در سال 2022»

نویسنده: مسلم حقی | ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

نهمین گزارش سالیانه شاخص جهانی تروریسم (GTI) در ماه جاری (مارس) 2022 منتشر شد که گزارشی جامع و مختصر از روندها و الگوهای مهم جهانی تروریسم در دهه گذشته را ارائه می­ دهد.

بیوگرافی