شهاب دلیلی (مدیر گروه)

شهاب دلیلی (مدیر گروه)

شهاب دلیلی مدیر گروه خوانش متن های اساسی در خاورمیانه پژوهشی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته دکتری اندیشه سیاسی است. حوزه مطالعاتی دکتر دلیلی اندیشه سیاسی، تامل در مسائل اجتماعی و به طور مشخص توجه به تضارب های هویت و عدالت در ایران و خاورمیانه است. از جمله آثار ایشان می توان به عناوین زیر اشاره کرد:

_ عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی سال بیست و یکم زمستان 1397 شماره 4

_عدالت هویتی و اقلیت های فرهنگی. پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم مهر ۱۳۹۸ شماره ۷

_ کژنگاری در تاریخ معاصر ایران؛ با تأکید بر تحویلی نگری مفاهیم سیاسی. جستارهای تاریخی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱