عارف مسعودی (مدیر گروه)

عارف مسعودی (مدیر گروه)

 

عارف مسعودی دکتری رشته علوم سیاسی، گرایش جامعه شناسی ، دانشگاه شهید بهشتي تهران است. ایشان در سال 2017 پژوهشگر مهمان در دانشگاه یورک (تورنتو کانادا) بوده اند . آقای مسعودی اکنون مدیر گروه سیاست و تمدن ایرانی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه هستند. آثار متعددی به زبان فارسی و انگلیسی از ایشان به چاپ رسیده است که برخی از آن ها به شرح زیر می باشد:

كتاب ها

بازدارندگی پیچیده راهبردی درعصرجهانی ، مترجم: عارف مسعودی ، محمد جولانی، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایعدفاعی ، تابستان 1395

- و آن گاه معنا زاده شد؛ بازنمایی، شبیه سازی، سوژه، ویراستاران آنه او. بیرنه، هیو. جی سیلورمن؛ ترجمه : عارف مسعودی، امیررضایی پناه، سمیه شوکتی مقرب ، تهران: تمدن علمی، 1398

مقالات فارسی:

نظریه مقاومت دراندیشه مشروطه خواهی جدید، عارف مسعودي و محمدرضا تاجيك دوفصلنامه علمیپژوهشی سیاست نظری، شماره25، سال پاییز و زمستان 1398

نظریه مقاومت و اندیشه ی مشروطه خواهی درایران، عارف مسعودي و محمد رضا تاجيك فصلنامه ی علمیپژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 61 ، بهار 1399

مقالات انگليسي

 

-Globalization,Political Culture and the Educational System of Iran,

Globalization Studies, No.02 – February 2015: 24-25

-Oil, economic development and national security of developing countries: a case study of Iran , International Research Journal of Applied and Basic Sciences, ISSN 2251-838X, Vol, 8 (3): 375-382

- Comparative approach to Islamism in Egypt and Turkey from theory to Practice, Res. J. Recent Sci., Volume 4, Issue (7), Pages 59-65, July,2 (2015)

arefmasodi@yahoo.com

 


تعداد 4

منی که از راه رسیده است

نویسنده: عارف مسعودی (مدیر گروه) | ۲۰ دی ۱۴۰۱

چندی پیش زمانی که از دانشجویی دلیل عدم‌ حضور چند باره اش در کلاس را جویا شدم، با همان رندی خاص دانشجویان کارشناسی جوابی‌ داد که بنابر احوالات اینجا و اکنون ما در خور تامل بود: « من در اعتصاب یک نفره بودم!». این «من» در حال اعتصاب که بازیگوشانه بر یکه گی خود اصرار داشت و در مقابل من افسون زده و در حال زوال ایستاده بود از کجا می آمد؟

به بهانه ی زیست در بحران: بحران چیست؟

نویسنده: عارف مسعودی (مدیر گروه) | ۲۸ تیر ۱۴۰۱

نوشتار حاضر درآمدی است بر سلسله نشست های بحران اندیشی و گفتگوهای ملی که به همت دو گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی و روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار خواهد شد. گرچه هر یک از نشست ها به یک بحران عمده پیش روی جامعه ی ایران در آستانه ی ورود به سده ی جدید شمسی می پردازد اما پیش از هر چیز تامل در «بحران» به مثابه یک مفهوم است که به ضرورت بحران اندیشی و گفتگو درباره ی آن یاری می رساند.

شاهرخ مسکوب و لایه های زمانی فکر نویسنده

نویسنده: عارف مسعودی (مدیر گروه) | ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاهرخ مسکوب اندیشمند، نظریه پرداز ادبی، شاهنامه و حافظ پژوه یگانه ای بود که ازهر دو وجه عمل و نظر جایگاهی بی بدیل در سپهر روشنفکری ایرانی دارد. تاملات او در حوزه ی ادبیات حماسی غرب و ایران ، به ویژه درزمینه ی شاهنامه پژوهی، خلق آثاری را سبب شد که چراغ یقینی در مسیر پر پیچ و خم شناخت جهان اساطیرایرانی است .«فردوسی را ملهم بزرگ خود قرار داد و کاری دلچسب تر از غور در شاهنامه نیافت». اما رجوع او به گذشته و سنت اساطیری ایران به همان اندازه که از تتبعات ادبی نویسندگان پیش و پس از خود فراتر می رفت، پیوندی عمیق با شیوه ی تفکر تاریخی و فلسفی داشت

بیوگرافی