مهدی لکزی

مهدی لکزی

مهدی لکزی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز می باشد. حوزه مطالعاتی آقای لکزی مطالعات ترکیه و مسائل خاورمیانه می باشد.

 

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله " همزیستی: روشی برای آزادیهای دینی در حکومت ترکیه" (فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، تابستان 1394)؛ "بررسی مبانی فکری و ریشه های افراط گرایی در خاورمیانه (مطالعه موردی داعش)" (فصلنامه پژوهشهای روابط بین الملل، در نوبت چاپ).