رضا فضلعلی

رضا فضلعلی

رضا فضلعلی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه روندهای فکری در خاورمیانه  است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد. حوزه مطالعاتی نامبرده مسائل خاورمیانه و تروریسم نوین است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده که به شرح زیر می باشد:

- « علل ظهور و پيدايش گروه هاي اسلام گراي افراطي و پايداري آنها(راه هاي مقابله)»، فصلنامه مطالعات خاورميانه؛ سال بيست و چهارم،شماره اول، بهار1396؛

- « مقايسه تاثير گذاري رسانه ملي ج.ا.ايران و رسانه هاي فارسي زبان معاند در حوادث آبان 98( برمبناي نطريه جيمز روزنا)»، ماهنامه بين المللي پژوهش ملل، دوره پنجم شماره 52، ارديبهشت1399