آرشیو

تعداد 725

بهار عربی، بهار بی ثمر: بهار عربی پنج سال بعد

۴ آذر ۱۴۰۲

نویسنده کتاب بهار عربی پنج سال بعد که دارای تجربه ای 24 ساله (1983-2007) بر روی عملیات و ابتکارات بانک جهانی در بیش از 20 کشور در آفریقا، اروپا و آسیای مرکزی و آسیای جنوب شرقی است ، معتقد است که تحولات شکل گرفته در 5 سال پس از این تحولات حاکی از آن است که این تحولات نه تنها سبب بهبود وضعیت اقتصادی و دموکراسی در کشور های شمال آفریقا و غرب آسیا نشده است ، بلکه به دلیل ضعف سیستمی و عدم توسعه نهادی در چارچوب نهادگرایی در این کشورها ، اوضاع اقتصادی ، سیاسی و امنیتی نابسامانی را در شاخص هایی چون شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت و تولید ناخالص داخلی سبب شده است .