سید محسن (ميلاد) مصطفوی (دبیر گروه)

سید محسن (ميلاد) مصطفوی (دبیر گروه)

سید محسن (ميلاد) مصطفوی پژوهشگر مهمان و دبیر گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال می باشد. حوزه مطالعاتی آقای مصطفوی مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی قدرتهای بزرگ می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "اربیل، شبه پایتختی در نقطه کانونی بحران خاورمیانه"، (اولین همایش ملی تحولات ژئوپلیتیکی غرب آسیا با تاکید بر امنیت منطقه ای، اردیبهشت 1395)؛ "اهمیت منابع انرژی خلیج فارس بر امنیت انرژی چین در دوره پسابرجام"، (سومین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی ج.ا. ایران، آذر 1395).