برنامه

تعداد 151

منابع آبی ایران در دو حوزه شرقی ( هیرمند) و غربی ( ارس) در چه وضعیتی است؟

چشم انداز منابع آب ایران در سال ۱۴۰۲

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

گروه مطالعات پیشرفته هیدروپلیتیک و تغییرات اقلیمی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

فیلسوفِ زوال‌اندیش: تاملی در آراء استاد سیدجواد طباطبایی

۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

گروه مطالعات سياست و تمدن ایرانی به همراه گروه روندهای فکریِ پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه به پاس ارج ‌نهادن به تلاش‌های پژوهنده‌ی سخت‌کوش اندیشه سیاسی ایران ، دکتر سیدجواد طباطبایی ، برگزار می‌کنند: