برنامه

تعداد 144

فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

نظمِ قانونمند ؛ جان لاك

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

گروه مطالعاتِ  مفاهیم و متن هاي اساسي مرکز مطالعات خاورمیانه برگزار مي كند ؛