برنامه

تعداد 142

ششمين جلسه از سلسله درس گفتارهاي متن ها انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي

شرق ؛ ساحتي مهم، اما مغفول در انديشه شناسي ما ايرانيان

۱۳ دی ۱۴۰۰

گروه مطالعات متن هاي اساسي با همراهي " گروه روندهاي فكري " و " گروه سياست و تمدن ايراني " مركز مطالعات خاورميانه ، ششمين جلسه از سلسله درس گفتارهاي متن ها انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي را برگزار مي نمايد؛

در ادامه سلسله درس گفتارهاي استاد فرهنگ رجايي

فارابي و مقام او در ساحت فلسفه سياسي اسلام

۲۲ آذر ۱۴۰۰

گروه متن های اساسی مرکز مطالعات خاورمیانه پنجمین جلسه از سلسله گفتارهای متن ها و اندیشه ورزان ماندگار در امر سیاسی را برگزار می نماید: