برنامه

تعداد 137

در ادامه سلسله درس گفتارهاي استاد فرهنگ رجايي

فارابي و مقام او در ساحت فلسفه سياسي اسلام

۲۲ آذر ۱۴۰۰

گروه متن های اساسی مرکز مطالعات خاورمیانه پنجمین جلسه از سلسله گفتارهای متن ها و اندیشه ورزان ماندگار در امر سیاسی را برگزار می نماید: