همایش

تعداد 74

گزارش نشست با موضوع ماهيت ، ‌دامنه و ابعاد تغيير در جهان عرب

۲۱ اسفند ۱۳۸۹

بي ترديد گرد و خاك ناشي از قيام و انقلاب به زودي فرو مي نشيند و چهره تلخ واقعيات نمايان مي شود . در آن سالها ،‌ برادري ها و وفاق فعلي به رقابت و تنش تبديل مي شود و حكام آتي بخشي از سياستهاي حكام سرنگون شده را ادامه خواهند داد .