کارگاه و همایش

تعداد 88

حضور هیئت دیپلماتیک - دانشگاهی فرانسوی در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

۱۸ اسفند ۱۳۹۲

روز شنبه 17 اسفند ماه 1392 (8 مارس 2014) هیئتی فرانسوی متشکل از اعضای دیپلماتیک و دانشگاهی این کشور که مهمان دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه بودند از پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه دیدار کردند.

گزارش انگلیسی میزگرد مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مرکز بین المللی استراتژیک و مطالعات سیاسی روسیه

۱۹ بهمن ۱۳۹۲

گزارش انگلیسی میزگرد مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مرکز بین المللی استراتژیک و مطالعات سیاسی روسیه در وب سایت انگلیسی مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه منتشر شد.

میزگرد مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مرکز بین المللی استراتژیک و مطالعات سیاسی روسیه

۲۵ دی ۱۳۹۲

روز سه شنبه 24 دی ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری مرکز مطالعات انرژی و امنیتی روسیه نشستی را با موضوع "بررسی سیاست خاورمیانه ای روسیه" برگزار کرد.

گزارش نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مؤسسه امور بین المللی لهستان (PISM) با موضوع "روابط منطقه ای در پرتو بحران سوریه"

۲۶ آذر ۱۳۹۲

روز شنبه 23 آذر ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری موسسه امور بین المللی لهستان (PISM) نشستی را با موضوع "روابط منطقه ای در پرتو بحران سوریه" برگزار کرد.

حضور هیئت دیپلماتیک - دانشگاهی رومانیایی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

۲۸ آبان ۱۳۹۲

روز سه شنبه 28 آبان ماه 1392 (19 نوامبر 2013) هیئتی از رومانی متشکل از اعضای دیپلماتیک و دانشگاهی این کشور که مهمان دفتر مطالعات سیاسی- بین المللی وزارت امور خارجه بودند از پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه دیدار کردند.

گزارش نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مؤسسه صلح ساساکاوا ژاپن (SPF) با موضوع "سیاست آمریکا در قبال آسیا: پیامدهای منطقه ای آن"

۲۱ آبان ۱۳۹۲

روز دوشنبه 20 آبان ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری مؤسسه صلح ساساکاوا ژاپن (SPF) نشستی را با موضوع "سیاست آمریکا در قبال آسیا: پیامدهای منطقه ای آن" برگزار کرد.

گزارش نشست با موضوع "نگاه اروپایی به خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتار جمعی"

۱۳ شهریور ۱۳۹۲

روز یکشنبه 10 شهریور ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری موسسه تجزیه و تحلیل استراتژیک فرانسه (ایفاس) نشستی را با موضوع "نگاه اروپایی به خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتار جمعی" برگزار کرد.

گزارش نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مرکز مطالعات انرژی و امنیتی روسیه با موضوع "روسیه و منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه"

۲۲ خرداد ۱۳۹۲

روز یکشنبه 19 خرداد ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری مرکز مطالعات انرژی و امنیتی روسیه نشستی را با موضوع "روسیه و منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی ای در خاورمیانه" برگزار کرد.