ترکیه شناسی

تعداد 98

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

ترکیه و سیاست کنترل نرخ رشد جمعیت

۱۱ بهمن ۱۳۹۱

به طور کلی سیاست­ فعلی ترکیه در منطقه که منجر به افزایش نقش این کشور در منطقه شده است، نیازمند حفظ و افزایش جمعیت ترکیه به عنوان یکی از ابزارهای قدرت است.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

الگوی حکومتی ترکیه برای حکومت مصر

۵ بهمن ۱۳۹۱

روز شنبه 30 دی ماه 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با موضوع "الگوی حکومتی ترکیه برای حکومت مصر" برگزار کرد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی ریشه های تنش در روابط ترکیه و عراق

۲۴ دی ۱۳۹۱

روز شنبه 2 دی ماه 1391 نشست گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور پژوهشگران ارشد پژوهشکده و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

انقلاب های عربی و رقابت عربستان و ترکیه بر سر مدل منطقه ای

۲ دی ۱۳۹۱

روز شنبه22 مهر ماه1391، گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با موضوع "انقلابهای عربی و رقابت عربستان و ترکیه بر سر مدل منطقه ای" با حضور پژوهشگران پژوهشکده و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار کرد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

تجزیه و تحلیل مفاهیم عثمانی گرایی و نو عثمانی گرایی در ترکیه

۱۰ آذر ۱۳۹۱

روز شنبه 27 آبان ماه 1391 نشستی از سلسله نشست‌های گروه ترکیه ‌شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "تجزیه و تحلیل مفاهیم عثمانی گرایی و نوعثمانی گرایی در ترکیه" برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

نقد و بررسی کتاب روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان مطالعه موردی:کشور ترکیه

۳۰ آبان ۱۳۹۱

روز شنبه 20 آبان ماه 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی در زمینه نقد و بررسی کتاب دکتر حمید احمدی با عنوان "روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان مطالعه موردی:کشور ترکیه" برگزار کرد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی مواضع ترکیه در قبال کردهای پ.ک.ک

۱۹ آبان ۱۳۹۱

روز شنبه پانزدهم مهر ماه 1391، گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با موضوع "بررسی مواضع ترکیه در قبال کردهای پ.ک.ک"،با حضور پژوهشگران پژوهشکده و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار کرد.