ترکیه شناسی

تعداد 96

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

نگاه تاریخی به پیدایش ناسیونالیسم ترکی

۵ آبان ۱۳۹۲

نشست 13 مهر 1391 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "نگاه تاریخی به پیدایش ناسیونالیسم ترکی" با حضور دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی، پژوهشگران ارشد و مهمان پژوهشکده و اعضاء گروه برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

نگاه به ترکیه و متغیرهای سیاسی

۱۵ مهر ۱۳۹۲

نشست 6 مهر 1392 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "نگاه به ترکیه و متغیرهای سیاسی" با حضور دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی و اعضای گروه برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی تطبیقی سیاست خارجی دوره رضاخان و آتاتورک

۱۰ مهر ۱۳۹۲

نشست 30 شهریورماه 1392گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "بررسی تطبیقی سیاست خارجی دوره رضاخان و آتاتورک" با حضور دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی، و اعضای گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه ترکیه شناسی و گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه

ایران و ترکیه و تحولات منطقه خاورمیانه

۹ مهر ۱۳۹۲

روز دوشنبه هجدهم شهریور ماه 1392 نشست مشترک دو گروه مطالعاتی ترکیه شناسی به مدیریت دکتر اسدالله اطهری و کشمکش و همکاری در خاورمیانه به مدیریت دکتر حمید احمدی در پژوهشکده مطالعات خاورمیانه برگزار شد.

گروه مطالعاتی: ترکیه شناسی

پویش های سیاست خارجی ترکیه در قبال اقلیم کردستان عراق تحت تاثیر بهار عربی

۸ مهر ۱۳۹۲

نشست شنبه 16 شهریور ماه 1392 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "پویش های سیاست خارجی ترکیه در قبال اقلیم کردستان عراق تحت تاثیر بهار عربی " با حضور دکتر اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بررسی وضعیت ترکیه قبل و بعد از بهار عربی

۲۷ شهریور ۱۳۹۲

نشست نهم شهریور 1392 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "بررسی وضعیت ترکیه قبل و بعد از بهار عربی" با حضور دکتر اسداله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی و اعضای گروه برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

دیپلماسی انرژی ترکیه

۳۰ تیر ۱۳۹۲

نشست اول تیر 1392 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "دیپلماسی انرژی ترکیه" با حضور دکتر اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی و اعضای گروه، برگزار گردید.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

فرایند تحول جریان اسلامگرایی در ترکیه (از آرمانگرایی تا عملگرایی)؛

۲۷ خرداد ۱۳۹۲

نشست 28 اردیبهشت ماه1392 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جهان با عنوان"فرایند تحول جریان اسلامگرایی در ترکیه (از آرمانگرایی تا عملگرایی)" برگزارشد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

بازخوانی بحران سوریه تا کنون و دلایل تغییر مواضع ترکیه در قبال سوریه

۱۸ خرداد ۱۳۹۲

نشست 14 اردیبهشت 1392 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان"بازخوانی بحران سوریه تا کنون و دلایل تغییر مواضع ترکیه در قبالسوریه" با حضور دکتر اطهری، آقای احمد دستمالچی، دکتر جواد صالحی و . . . برگزار شد.

گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

جریان آمریکا ستیزی در کشورهای اسلامی

۱۷ خرداد ۱۳۹۲

نشست گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه باعنوان "جریان آمریکا ستیزی در کشورهای اسلامی" در 1 اردیبهشت 1392 برگزار گردید.