آفریقا

تعداد 1


درس‌های تونس از بهار عربی

نویسنده: فاطمه عالیشاه آرات بنی  |  تاریخ:۱۵ دی ۱۳۹۵

انقلاب تونس منادی تغییر در سطح فروملی، ملی و فراملی بود. خواسته هایی که نشان دهنده نارضایتی و شکاف میان سیستم حاکم و مردم بود؛ اما توانست چالش های بیشماری را به نمایش بگذارد. در شرایط کنونی نگرانی های اقتصادی، فساد، افراط گرایی مذهبی، تداوم بی ثباتی سیاسی و امنیت بزرگترین چالش پیش روی تونس است.


صفحه 1 از 1