روندها و جریانهای فکری در خاورمیانه

تعداد 134

گروه مطالعاتی روندهای فکری

تاملی انتقادی بر کتاب اقتدارگرایی ایرانی در عصر قاجار اثر دکتر محمود سریع القلم (با حضور هشت دانشور علم سیاست و نویسنده کتاب)

۱۱ تیر ۱۳۹۲

دکتر قدیر نصری به همراه یک گروه هفت نفره، کتاب "اقتدارگرایی ایرانی" دکتر محمود سریع القلم را وارسی و نکات قابل تاملی در آن یافته و نهایتا حاصل صدها ساعت تامل را این طور ارائه دادند.

گروه مطالعاتی روندهای فکری

روند پژوهی فکری:معنا و تجربه های عینی / عباس منوچهری

۹ اسفند ۱۳۹۱

"چیستی روند های فکری و تجربه های عینی آن" موضوع اولین نشست هم اندیشی "گروه روندهای فکری" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه بود که در مورخ 24 دی ماه 1391 مورد بحث و وارسی اعضای حاضر در نشست قرار گرفت.