خاورمیانه و قدرت های بزرگ

تعداد 30

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

امریکا و برنامه هسته ای ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۳

روز چهار شنبه 30 مهر 1393، نشست دیگری از مجموعه نشست های گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت های بزرگ " پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع " امریکا و برنامه هسته ای ایران" که توسط خانم زهرا محمودی ارائه گردید، برگزار شد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

خاورمیانه، امریکا و گروه داعش

۳۰ آبان ۱۳۹۳

در 5 مهر ماه 1393گروه مطالعات خاورمیانه و قدرت های بزرگ پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، اقدام به برگزاری نشست « خاورمیانه، امریکا و گروه داعش» با مدیریت دکتر حسین دهشیار مدیر گروه نمود. در این همایش دکتر ابراهیم متقی، دکتر احمد نقیب زاده، دکتر سید اسدالله اطهری و دکتر حسین دهشیار به ایراد سخنرانی پرداختند.

قدرت های بزرگ گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

سوریه؛ منطقه، جهان

۲۳ بهمن ۱۳۹۲

روز چهارشنبه 16 بهمن ماه 1392، نشست دیگری از مجموعه نشست های گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت های بزرگ" با موضوع "سوریه؛ منطقه، جهان " با حضور دکتر حسین دهشیار و اعضای گروه برگزار شد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

بررسی مسائل روز خاورمیانه

۱۲ بهمن ۱۳۹۲

روز چهار شنبه 18 دی ماه 1392، نشست دیگری از مجموعه نشست های گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت های بزرگ" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "بررسی مسائل روز خاورمیانه" برگزار شد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

اهداف و نتایج ناشی از انعقاد پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا

۲۲ دی ۱۳۹۲

روز چهارشنبه 20 آذر ماه 1392، نشست دیگری از مجموعه نشست های گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت های بزرگ" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "اهداف و نتایج ناشی از انعقاد پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا" برگزار گردید.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

خاورمیانه عربی: بازتعریف رابطه دولت و جامعه

۳ آذر ۱۳۹۲

روز چهار شنبه 15 آبان ماه 1392، نشست دیگری از مجموعه نشست های گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت های بزرگ" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "خاورمیانه عربی" برگزار شد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

بررسی مسائل روز خاورمیانه

۷ آبان ۱۳۹۲

روز چهار شنبه 1 آبان ماه 1392 گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت های بزرگ" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با موضوع "بررسی مسائل روز خاورمیانه" برگزار کرد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

ماحصل حضور ناتو در افغانستان

۲ آبان ۱۳۹۲

روز چهار شنبه 17 مهر ماه 1392 نشست دیگری از مجموعه نشست های گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت های بزرگ" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "ماحصل حضور ناتو در افغانستان" برگزار شد.

گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

خاورمیانه و جهانی شدن سیاست؛ موضوع نشست گروه مطالعاتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ

۳۰ تیر ۱۳۹۲

روز یکشنبه 9 تیر ماه 1392، نشست دیگری از مجموعه نشست های گروه مطالعاتی "خاورمیانه و قدرت های بزرگ" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "خاورمیانه و جهانی شدن سیاست" برگزار گردید.