پژوهشگران

تعداد پژوهشگران: 242

​​​​​​​حبیب عشایری

​​​​​​​حبیب عشایری

محمدرضا عشوری (مدیر گروه)

محمدرضا عشوری (مدیر گروه)

حامد عظیمی

حامد عظیمی

سیمین عمیدی

سیمین عمیدی

علی عیدی پور

علی عیدی پور

امیر فاطمی نیا

امیر فاطمی نیا

زینب فرهادی

زینب فرهادی

رضا فضلعلی

رضا فضلعلی

سوده  فضلی

سوده فضلی

مهدی  فقیه

مهدی فقیه